కవితార్చన – 26

ఏమి హాసమది హృది దాసోహమన్నది
ఏమి తేజమది మదిని వెలిగెను భక్తి జ్యోతి
ఏమి వదనమది మోక్ష సాధనమ్ము
ఏమి రూపు అది జ్ఞాన మంథానము
ఏమి ఫాలమది తామస నాశము
ఏమి చూపు అది ప్రీతి పాశము
ఏమి కాంతి అది ధర్మ బాటపు కరదీపిము
ఏమి వాత్సల్యమది కోటి జన్మల పుణ్యము
ఏమి శాంతమది ఎదను ఏలునది
ఏమి నయనమది పాప హరణము
ఏమి చెక్కిలది ముదము చిలుకునది
ఏమి నకుటమది వాసనలు అడచునది
ఏమి అధరమది వ్యధను మాపునది
ఏమి చుబుకమది హర్ష ద్వారము
ఏమి పలుకు అది వేద సారము
ఏమి నామమది ముక్తి ధామము
ఏమి దివ్య మనోహర చందమది
తరచి చూచిన కొరత తీరదు
ఏమి భాగ్యము‌ నాది
నిన్ను కాచి‌ కొలువగ శ్రద్ద కొలది

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: