అంతర్యామి

మానవ శరీరమనే ఈ పాలకుండలో భక్తి అనే మజ్జిగ కలిపి, దానిని నిష్కామ కర్మ అనే కవ్వంతో చిలికి, జ్ఞానం అనే అగ్నితో మరిగించి నప్పుడు ఈ మాయ ఆవరించిన ఆత్మ అనే పాలలో నిగూఢమై అంతర్యామిగా ఉన్న నెయ్యి అనే బ్రహ్మ తత్వం మనకు స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: