కర్మ ఫలం

ఈ జీవితమంతా కర్మ ఫలమే. కర్మానుసారమే మన చుట్టూ ఉన్న ఈ జగత్తు అనే భవబంధనాలు. ఆత్మ తన నిజస్వభావాన్ని తెలుసుకోవడానికి కర్మానుష్టానుసారంగా సహకరించేవే సుఖదుఃఖాలు, శత్రుమిత్రులు, సంబంధబాంధవ్యాలు, మానావమానాలు.

మన కర్మానుభవమునకు అనుగుణంగా అవసరం ఉన్న విధంగా ‘మాయ’ మన చుట్టూ ఈ జగత్తు రూపేణ ఆవరించి ఉంది. అందుకే కర్మ సన్యాసం చేయటం దుస్సాధ్యం. దీనికి కర్మ ఫల త్యాగము / నిశ్కామకర్మము ఒక మంచి సులభమైన మార్గం.

సత్సంగత్వముచే నిస్సంగత్వం
నిస్సంగత్వముచే నిర్మోహత్వం
నిర్మోహత్వముచే నిశ్కామకర్మ
నిశ్కామకర్మచే జీవన్ముక్తి

ఈ సత్సంగత్వము కూడా ప్రారబ్ద కర్మ ఫలమే. కర్మను సంచిత, ప్రారబ్ద , ఆగామి అని మూడు విధాలుగా చూడవచ్చు. సంచిత కర్మ బ్యాంకులో అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ అనుకుంటే, ప్రారబ్ద కర్మ ఏటీయం నుంచి మనం తీసుకున్న ధనము మరియు ఆగామి కర్మను ఆ ధనముతో ఇప్పుడు మనము చేసే పనిగా భావించవచ్చును. ఈ ఆగామి కర్మఫలమే తిరిగి సంచిత కర్మగా మారి, కాలచక్రములో ఆత్మని బందీగా ఉంచియున్నది‌.

ప్రారబ్ద ఫలం వదులుట జీవన్ముక్తులకు కూడా అసాధ్యం. సంచిత, ఆగామి కర్మ ఫల త్యాగమే ఈ మాయ నుండి త్వరగా ముక్తి కలిగించే ఉపాయం.

జ్ఞాన వైరాగ్యం లచే ఇది సాధ్యం అయినా, భక్తి శరణాగతులు సులభ మార్గాలు.

నీవే శరణమని నమ్మితి
నీవే మము బ్రోవు మొక రీతి
నీవే శరణమని నమ్మితి

ఈ ఇల లోన నీకెవరు సాటి
నా హృదయమున నీవె ఘనపాటి
నీవే శరణమని నమ్మితి

శరణాగతి అందుకోవయ్య
నీకన్న నాకు శరణ మెవరయ్య
నీవే శరణమని నమ్మితి

నీ చరణములె ద్వారకా కాశీ
నా హృదయమున నీవె నివాసి
నీవే శరణమని నమ్మితి

– కోవూరు వెంకటేశ్వర్ రావు

Indian design elements

Traditional indian design is more driven by nature and using harmony. We typically find it manifest in both form and function aspects of the designs.

We can see that in building design methodology of vastu shastra using natural forces in design. Also the famous women indian wear called ‘sari’ with natural motifs.

Symmetry and cyclical design elements also are dominant in indian design perhaps driven by its deep spiritual and philosophical background weaved into most of the life choices in traditional India.

Nature, symmetry, cyclical, fractal, harmony are the themes that come to my mind.

Diversity and Inclusion

Human thoughts when expansive will lead to an inclusive mind. The basis of this is in improving basic human ethics. We all know that no two human beings are equal/identical especially in the physical world (metaphysical and spiritual domains are a different space where it starts and ends with equality). The talk of inclusion by focusing only on divisions sometimes lead to more fractures if one is not careful. We need to create the culture of equanimity and harmony both in business and society by first building on the ethics. Vasudhaiva Kutumbakam.

Most of the modern day scientists are humble enough to accept that they have barely scratched the surface. But, egoistic enough to disagree that some of the ancient philosophers had made better progress and cracked the code for the universe and humanity better. – Venky Rao

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑