హనుమ

రామ నామము విన్న చాలును
రోమ రోమము నిక్క బొడుచును

పవన సుతుడీ హనుమాను
మరు కల్ప బ్రహ్మ్ అవును

రాముని దూత ఈతడు
భక్తుల చేయూత ఈతడు

మనసు నిండా రాముడు
సర్వ గుణ సంపన్నుడు

రుద్రుని అంశ హనుమ
రామభద్రుని బంటు హనుమ

శక్తి యుక్తుల మేరు హనుమ
భక్తి జ్ఞాన వైరాగి హనుమ

రచన : కోవూరు వెంకటేశ్వర రావు

Rama namamu vinna chalunu
Roma Romamu nikka boduchunu

Pavana sutudee hanumaanu
Maru Kalpa Brahma avunu

Ramunee dootha Eethadu
Bhaktula cheyutha Eethadu

Manasu ninda raamudu
Sarva guna sampannudu

Rudruni amsha Hanuma
Ramabhadruni bantu Hanuma

Shakti yuktula meru Hanuma
 Bhakti Jnana bairagi Hanuma

  By: Kovuru Venkateshwar Rao

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: