నీవే శరణమని నమ్మితి
నీవే మము బ్రోవు మొక రీతి
నీవే శరణమని నమ్మితి

ఈ ఇల లోన నీకెవరు సాటి
నా హృదయమున నీవె ఘనపాటి
నీవే శరణమని నమ్మితి

శరణాగతి అందుకోవయ్య
నీకన్న నాకు శరణ మెవరయ్య
నీవే శరణమని నమ్మితి

నీ చరణములె ద్వారకా కాశీ
నా హృదయమున నీవె నివాసి
నీవే శరణమని నమ్మితి

– రచన : కోవూరు వెంకటేశ్వర్ రావు
– తేది : 5 మే 2016

Neeve.. saranamani nammiti
Neeve.. Mamu brovum okareeti
Neeve… Saranamani nammiti.

Ee ilalona neekevaru saati
Naa hridayamuna neeve ghanapati
Neeve.. Saranamani nammiti.

Saranaagati andukovayya
Neekanna naaku saranamevarayya
Neeve.. Saranamani nammiti

Nee charanamule dwarakaa kaasi
Naa hridayamuna neeve nivaasi
Neeve.. Saranamani nammiti

– author: Venkateshwar Rao Kovuru
– date: 5 May 2016

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: