కర్మ ఫలం

ఈ జీవితమంతా కర్మ ఫలమే. కర్మానుసారమే మన చుట్టూ ఉన్న ఈ జగత్తు అనే భవబంధనాలు.

మన ఆత్మ తన నిరంతర యాత్రలో నిజస్వభావాన్ని తెలుసుకోవడానికి ధరించిన ఈనాటి వస్త్రమే ఈ దేహం.

ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో కర్మానుష్టానమునకు అవసరమైన రీతిలో జన్యురూపమైన ఈనాటి దేహం రూపొందించబడింది.

ఈ శరీరముతో పాటుగా మనకు లభించినవే ఇంటి పేరు అయినా, వంటి ధారుఢ్యమైనా.

అశాశ్వతమైన ఆస్తులు, సుఖదుఃఖాలు, శత్రుమిత్రులు, సంబంధబాంధవ్యాలు, మానావమానాలు అన్నీ కర్మఫలమే.

ఇవన్నీ కర్మానుష్టానము కోసం ఆత్మ ఏర్పాటు చేసికొన్న పనిముట్లు మాత్రమే.

ఈ యాత్ర ముగిసిన వెంటనే ఇవన్నీ వదలాల్సినవే.

మన కర్మానుభవమునకు అనుగుణంగా అవసరం ఉన్న విధంగా ‘మాయ’ మన చుట్టూ ఈ జగత్తు రూపేణ ఆవరించి ఉంది.

భక్తి, జ్ఞాన, కర్మ, వైరాగ్య, రాజ యోగములు మన ఈ జీవన యాత్ర మార్గాలు.

– కోవూరు వెంకటేశ్వర్ రావు

To my telugu friends living in Houston city in USA currently under the nature’s fury with Harvey storm.

భాగవతమున కనలేదా
బాల కృష్ణుని మధురలీల

Continue reading

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑